REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LUNCH MUNCH®

 

1. Postanowienia ogólne

1.Sklep Internetowy [dalej „Sklep”], działający pod adresem lunchmunch.pl, prowadzony przez: PRACTICAL MATTERS Sp. z o.o., z siedzibą w 18-421 Piątnica Poduchowna, Krzewo 3A, Polska, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000734806, NIP: 718-214-87-74, umożliwia zakup Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2.Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Klient – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania Zamówienia.

4.Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5.Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

6.Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7.Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

 

2. Zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży

1.Zamówienia należy składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu: lunchmunch.pl.

2.Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

5.W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, pozwalających na weryfikację Klienta i Odbiorcy Towaru oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

6.Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia wiadomością e-mail.

7.W przypadku podania przez Klienta w trakcie składania Zamówienia w Sklepie danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych lub nieaktualnych danych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

8.Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PRACTICAL MATTERS Sp. z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9.Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą e-mailowego potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

10.Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

11.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

3. Płatności

1.Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2.Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy, w zakładce: czas i koszty dostawy.

3.Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

4. Dostawa

1.Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2.W przypadku płatności za pomocą PayU lub karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili wpłaty na konto Sklepu.

3.W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4.Koszty dostawy wskazane są na stronie, w zakładce: czas i koszty dostawy.

5.Jeśli informacje złożone przez Klienta są wystarczające, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie on powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.

6.W przypadku nieodebrania prawidłowo dostarczonej przesyłki, zgodnie z zasadami obowiązującymi u operatorów GLS, InPost, Poczta Polska, ponowna wysyłka Zamówienia będzie dokonywana za pobraniem równowartości kolejnej wysyłki. 

7.Zamówienie może zostać anulowane, a Towar niedostarczony, gdy:

a) formularz zamówienia zostanie wypełniony częściowo (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu),

b) transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym.

 

5. Reklamacje

1.Jeżeli po otrzymaniu Towaru, Klient znajdzie w nim wady, zaleca się odesłanie zakupionego Towaru na adres wskazany w Formularzu Reklamacji Towaru, tj.: 

LUNCH MUNCH® Punkt Obsługi Klienta,

ul. J. Mackiewicza 1 lok. U5,

15-779 Białystok.

2.Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3.Do reklamowanego Towaru należy dołączyć prawidłowo uzupełniony Formularz Reklamacji Towaru wraz ze wskazaniem numeru zamówienia lub wskazaniem innych dowodów zakupu Towaru. Reklamacja powinna zawierać tytuł Towaru ze Sklepu Internetowego oraz opis wady Towaru.

4.Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

5.Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszt dostawy ponosi Sklep.

6.Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.), nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy

1.Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2.Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowny Formularz Odstąpienia od Umowy i Zwrotu Towaru w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dostawy. 

3.Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie na adres wskazany w Formularzu Odstąpienia od Umowy i Zwrotu Towaru, tj.

LUNCH MUNCH® Punkt Obsługi Klienta,

ul. J. Mackiewicza 1 lok. U5,

15-779 Białystok,

ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów na właściwy adres przed jego upływem.

4.Konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie niezmienionym, w szczególności nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów.

5.W przypadku zwrotu Towaru będącego częścią zestawu, kwota zwrotu zostaje pomniejszona o wartość rabatu  wynikającego z zakupu w zestawie. 

6.Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres: LUNCH MUNCH® Punkt Obsługi Klienta, Białystok 15-779, ul. J. Mackiewicza 1 lok. U5.

7. Sklep niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócony Towar, oraz koszty dostarczenia zwracanego Towaru odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep.

8.Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towar odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

9.Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

10.W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. 

11.W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności, w tym koszty dostarczenia rzeczy odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

 

7. Ochrona prywatności

1.Administratorem danych osobowych jest Sklep.

2.Dane osobowe przekazane do Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3.Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

8. Własność intelektualna

1.Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

9. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2.Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3.Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4.Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

5.W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

10. Postanowienia końcowe

1.Firma PRACTICAL MATTERS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

a) wolnorynkowej zmiany cen w ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany

b) zmiany oferty Sklepu Internetowego lunchmunch.pl

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

 

Data ostatniej aktualizacji:

7 września 2023r.