REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LUNCH MUNCH®

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy [dalej „Sklep”], działający pod adresem lunchmunch.pl, prowadzony przez: PRACTICAL MATTERS Sp. z o.o., z siedzibą w 18-421 Piątnica Poduchowna, Krzewo 3A, Polska, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000734806, NIP: 718-214-87-74,umożliwia zakup Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Klient – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania Zamówienia.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

 

2. Zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamówienia należy składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu: lunchmunch.pl.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

 1. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, pozwalających na weryfikację Klienta i Odbiorcy Towaru oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.
 3. W przypadku podania przez Klienta w trakcie składania Zamówienia w sklepie internetowym danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych lub nieaktualnych danych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PRACTICAL MATTERS SP. Z O.O. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą emailowego potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

3. Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy, w zakładce: czas i koszty dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

4. Dostawa

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
 2. W przypadku płatności za pomocą PayU lub karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili wpłaty na konto Właściciela Sklepu.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Koszty dostawy wskazane są na stronie, w zakładce: czas i koszty dostawy.
 5. Jeśli informacje złożone przez Klienta są wystarczające, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie on powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.
 6. W przypadku nieodebrania prawidłowo dostarczonej przesyłki, zgodnie z zasadami obowiązującymi u operatorów GLS, InPost, Poczta Polska, ponowna wysyłka Zamówienia będzie dokonywana za pobraniem równowartości kolejnej wysyłki. 
 7. Zamówienie może zostać anulowane, a Towar niedostarczony, gdy:

a) formularz zamówienia zostanie wypełniony częściowo (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu),

b) transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym.

 

5. Reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady, zaleca się odesłanie zakupionego produktu na adres:  PRACTICAL MATTERS Sp z o.o. 15-684 Białystok ul. NMP Królowej Rodzin 27.
 2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć wniosek reklamacyjny wraz z dowodem zakupu towaru lub wskazaniem innych dowodów zakupu towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru.
 4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 6. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
 4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
 5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

a) rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez [sklep internetowy], przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy.

 

7. Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

8. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

9. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

10. Postanowienia końcowe

 1. Firma PRACTICAL MATTERS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

a) wolnorynkowej zmiany cen w ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany

b) zmiany oferty Sklepu Internetowego lunchmunch.pl

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.